Προσωπικό

Μέλη Διοικητικού Προσωπικού

Μπούνα Ελένη | Προϊσταμένη Γραμματείας
Κυκιανής-Παπαγιαννάκης Ανέστης | Διοικητικός Υπάλληλος

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)