Προσωπικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του Τμήματος

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών στελεχώνεται από Διοικητικό, Εκπαιδευτικό και από Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό. Το Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ) είναι επιφορτισμένο με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος.

staf

Το κύριο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στο Τμήμα, ασκούν τα μέλη Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) τα οποία ανήκουν σε μια από τις βαθμίδες Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα.
Εκπαιδευτικό έργο, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ασκούν επίσης οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες του Τμήματος, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τα προσόντα του Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού διαθέτουν θεωρητικό υπόβαθρο και βαθιά επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή, με δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της παραγωγικής πραγματικότητας, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.
Τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) προετοιμάζουν τις ασκήσεις των φοιτητών για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διεξαγωγή των φροντιστηριακών, πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων, επικουρούν τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού στην εκτέλεση των πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων και είναι υπεύθυνα για τη φύλαξη και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού.

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)