Μαθήματα

5030  Διαφημιστική Φωτογραφία Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές τις γνώσεις που είναι απαραίτητες στην ανάγνωση, δημιουργία και κυρίως στην εικονοποίηση ενός διαφημιστικού μηνύματος. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές πρέπει: - Να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να αναλύσουν τα σημαίνοντα στοιχεία μιας διαφημιστικής καταχώρησης. - Να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά διαμορφώνουν το οπτικό της μήνυμα - Να σχεδιάσουν μια φωτογραφική σύνθεση ικανή να εκφράσει ένα συγκεκριμένο νοηματικό περιεχόμενο. - Να αποκτήσουν την ικανότητα να φωτίζουν και να φωτογραφίζουν αντικείμενα με τεχνικές μηχανές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: H ανάλυση και μελέτη των τριών βασικών τρόπων έκφρασης και μετάδοσης ενός οπτικού μηνύματος (αναπαράσταση, ο συμβολισμός και η αφαίρεση) - O σκοπός της διαφήμισης- Η φωτογραφία στην διαφήμιση - Τα είδη της διαφημιστικής εικόνας - Ο ρόλος του κειμένου στην διαφημιστική εικόνα - Οι αφανείς λειτουργίες της διαφήμισης - Η θεωρία των κινήτρων, η φωτογραφία και το υποσυνείδητο - Σημειολογία της διαφημιστικού μηνύματος - Διαφημιστικά μοντέλα και οι επιμέρους ιδιαιτερότητές τους. Εργαστηριακό μέρος: Φωτογράφιση αντικειμένων με τεχνική μηχανή - Απλές λήψεις καταλόγου (pack shot) για την εξοικείωση με τις δυνατότητες της τεχνικής μηχανής (επιλογή φακού-επιλογή τύπου και μεγέθους φίλμ - φωτισμός - διαδικασία φωτογράφισης).

 

6050  Διαφημιστική Φωτογραφία ΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές την ιστορία της χρήσης της φωτογραφικής εικόνας στη διαφήμιση. Τα είδη, την εξέλιξή τους καθώς και την ρητορική της διατύπωσης των φωτογραφικών εικόνων στην διαφήμιση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές πρέπει:
- Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν στις διαφημιστικές καταχωρήσεις τα ρητορικά σχήματα
- Να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν φωτογραφικές συνθέσεις που τα αξιοποιούν.
- Να αποκτήσουν την ικανότητα να βρίσκουν δημιουργικές λύσεις στην σύνθεση διαφημιστικών φωτογραφικών εικόνων.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος:  Η κωδικοποίηση του φωτογραφικού μηνύματος. Η έννοια του στερεότυπου στην διαφημιστική εικόνα. Η εικονοποίηση του ρηματικού μηνύματος. Η ρητορική της φωτογραφικής εικόνας στην διαφήμιση. Oι ρητορικές ενέργειες και σχέσεις. Σχήματα προσθήκης (Eπανάληψη, Oμοιότητα, Aντίθεση, Διπλή έννοια και Παράδοξο). Σχήματα απάλειψης (Έλλειψη, Περίφραση, Aναστολή, Tαυτολογία). Η Μεταφορά και η Μετωνυμία στην διαφημιστική φωτογραφία.
Εργαστηριακό μέρος:  Φωτογράφιση αντικειμένων που απαιτούν ιδαίτερες φωτιστικές συνθήκες (διαφανές-μεταλλικό-αδιαφανές) - Απλές λήψεις που στοχεύουν στην υποστήριξη του διαφημιζόμενου αντικειμένου (φόντο-στοιχεία υποστήριξης) - Λήψεις προιόντων με χρήση υποστηρικτικών στοιχείων - Δημιουργία ελεύθερου θέματος με χρήση των κωδίκων της διαφημιστικής επικοινωνίας (δημιουργικό still life) - Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, εισαγωγή και χρήση των φωτογραφιών σε εκδοτικά προγράμματα.

7050  Διαφημιστική Φωτογραφία ΙΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση των βασικών μεθόδων ανάλυσης που αξιολογούν τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της φωτογραφικής εικόνας στη διαφήμιση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές πρέπει:
- Να είναι σε θέση να βρίσκουν δημιουργικές λύσεις στην σύνθεση διαφημιστικών φωτογραφικών εικόνων
- Να ελέγχουν την αποτελεσματικότητά τους
- Να εφαρμόζουν με επαγγελματική συνέπεια τις αποκτηθείσες τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις στη δημιουργία ενός οπτικοποιημένου μηνύματος διαφημιστικής επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος:  Μέθοδοι ανάλυσης και αξιολόγησης του διαφημιστικού μηνύματος. Η δημιουργία δείγματος. Μέθοδος ανάλυσης των σχέσεων σημαινόντων. Μέθοδοι προσδιορισμού και αξιολόγησης της σημασίας μιας διαφημιστικής εικόνας. Ταξινόμηση και αξιολόγηση των ρητορικών σχημάτων στην οπτικής διατύπωσην διαφημιστικών μηνυμάτων . Η συμμετατροπική δοκιμασία στην περίπτωση της διαφημιστικής φωτογραφίας.
Εργαστηριακό μέρος:  Τομείς εφαρμογής της διαφήμισης (editorial-still life-εμπορική-μόδα –πορτραίτο). Δημιουργία εικόνας από δοσμένο προσχέδιο με αντίστοιχη θεωρητική υποστήριξη. Δημιουργία προσχεδίων για συγκεκριμένα διαφημιστικά μηνύματα. Ανάλυση επι μέρους στοιχείων – χαρακτηριστικών του προς διαφήμιση προιόντος. Ανασύνθεση και χρησιμοποίησή τους για τη δημιουργία – εικονογράφηση του διαφημιστικού μηνύματος. Ανάγνωση των συστατικών μιας υπάρχουσας διαφήμισης. Εναλλακτικές προτάσεις σε δοσμένη διαφημιστική καταχώρηση. Ψηφιοποίηση, επεξεργασία , εισαγωγή και χρήση των φωτογραφιών σε εκδοτικά προγράμματα.

6040  Ειδικές Εφαρμογές Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των σπουδαστών σε θέματα που αφορούν σε εξειδικευμένες εφαρμογές της φωτογραφίας και ειδικότερα στη φωτογράφηση θεμάτων σε φωτιστικά ελεγχόμενους χώρους όπου απαιτείται ικανότητα χειρισμού μονάδων τεχνητού φωτισμού. Οι ασκήσεις σε αυτό το εργαστήριο ταξινομούνται ανάλογα με τη φύση του θέματος σε δυο κυρίως κατηγορίες: άνθρωποι και αντικείμενα.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

- Η ικανότητα ελέγχου του φωτισμού φλας και ο χειρισμός των αντίστοιχων φωτιστικών μονάδων.
- Η άρτια γνώση της τεχνικής της φωτογράφισης σε χώρους ελεγχόμενου τεχνητού φωτισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Το φωτογραφικό πορτρέτο στο στούντιο - Τεχνικές φωτισμού - Αξιολόγηση - Φωτογραφία μόδας - Ειδικές τεχνικές φωτογράφισης - Φωτογράφηση έργων τέχνης - Αρχαιολογική φωτογραφία. Επιγραφές / Εκτυπώματα. Νομίσματα / Αντίγραφα. Σφραγίδες / Σφραγίσματα. Όστρακα. Αγγεία / Διακόσμηση : Ζωγραφική – Ανάγλυφη. Λυχνάρια. Πύραυνα. Ειδώλια. Ακροκέραμα. Τοιχογραφίες / Χαράγματα. Ψηφιδωτά. Αγάλματα. Ανάγλυφα / Επιτύμβιες στήλες. Κοσμήματα. Σφραγιδόλιθοι. Εργαλεία. Διάφορα αντικείμενα από διάφορα υλικά.

7040  Ειδικές Εφαρμογές ΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των σπουδαστών σε θέματα που αφορούν σε εξειδικευμένες ψηφιακές εφαρμογές της φωτογραφίας και ειδικότερα στη διαχείριση ψηφιακών αρχείων και στην αρχιτεκτονική φωτογραφία που συνδέεται με την δημοσίευση, τεκμηρίωση και ιστορική καταγραφή σχετικών θεμάτων. Οι ασκήσεις σε αυτό το εργαστήριο προσφέρουν στους σπουδαστές παραδειγματικές γνώσεις και ικανότητες επεξεργασίας και διαχείρισης των ψηφιακών φωτογραφικών εικόνων.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

- Η ικανότητα διαχείρισης ψηφιακών φωτογραφικών αρχείων
- Η άρτια γνώση της τεχνικής της επεξεργασίας της ψηφιακής φωτογραφίας και η αρχειακών προδιαγραφών εκτύπωση μελάνης.
- Η ικανότητα φωτογράφισης, αποκατάστασης και ανασύνθεσης αρχιτεκτονικών θεμάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Η διαχείριση ψηφιακών αρχείων φωτογραφικών συλλογών - Δεδομένα και μεταδεδομένα στην αρχειοθέτηση των φωτογραφικών συλλογών - ψηφιοποίηση, επεξεργασία και αποκατάσταση αναλογικών φωτογραφιών - Τυπολογία των ηλεκτρονικών προγραμμάτων αρχειοθέτησης - Εκτυπώσεις αρχειακών προδιαγραφών. Φωτογράφηση κτιρίων, με χρήση PC φακών και με τεχνική μηχανή. Φωτογράφιση εσωτερικών κτιρίων με υπάρχοντα φωτισμό, με τεχνητό φωτισμό, επεξεργασία στον H/Y. Διόρθωση της προοπτικής, διόρθωση αποχρώσεων. Αποτύπωση όψεων οικοδομικών τετραγώνων, γραμμική και κυκλική αποτύπωση, σύνθεση φωτογραφιών σε φωτομωσαικό, έλεγχος της κλίμακας, τεχνική των σχεδιαστικών παρεμβάσεων.

5010  Μορφές Τέχνης Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η διεύρυνση των γνώσεων και της δημιουργικής/κριτικής ικανότητας των σπουδαστών σε σχέση με  το σύγχρονο θεωρητικό και κριτικό Λόγο για την  φωτογραφία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της σύγχρονης τέχνης και των Πολιτισμικών Σπουδών. Kείμενα και εργασίες ελλήνων και ξένων θεωρητικών και φωτογράφων/καλλιτεχνών χρησιμοποιούνται προς μελέτη και ανάλυση. Σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων αυτού του μαθήματος είναι η εξερεύνηση και η προσωπική διαχείριση των εννοιολογικών, εκφραστικών και ιδεολογικών μηχανισμών του φωτογραφικού μέσου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μέσα από την επιλογή και ανάπτυξη συγκεκριμένων εργασιών οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της έρευνας και τις εγγενείς ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις διάφορες μεθόδους, τεχνικές και μορφές ανάπτυξης της καλλιτεχνικής παραγωγής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Εισαγωγή στις κλασσικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην φωτογραφία ως τέχνη (Roland Barthes, Victor Burgin, Susan Sontag, κ.ά.). Η Φωτογραφία στα πλαίσια της Σύγχρονης Τέχνης, των Πολιτισμικών Σπουδών, των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πολιτισμικό πλαίσιο και Αναπαράσταση. Ιδεολογίες και Πραγματικότητες. Φωτογραφία και Τεχνολογία. Το τοπίο ως παράδειγμα. Φυσικό, αστικό και περιαστικό τοπίο. Η έννοια της τυπολογίας, η έννοια της ταξινομίας. Φωτογραφικά παραδείγματα, ιστορικά και σύγχρονα.
Εργαστηριακό μέρος: Τυπολογική προσέγγιση στοιχείων της πόλης. Κριτική της εργασίας κατά την διάρκεια της. Εξέλιξη και τεκμηρίωση.  Με την περάτωση των εργαστηρίων οι σπουδαστές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει έναν αριθμό από μικρές θεματικές σειρές.

6010  Μορφές Τέχνης ΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και της δημιουργικής/κριτικής ικανότητας των σπουδαστών σε σχέση με  το σύγχρονο θεωρητικό και κριτικό Λόγο για την  φωτογραφία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των Πολιτισμικών Σπουδών καί των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων αυτού του μαθήματος είναι η εξερεύνηση των εκφραστικών και εννοιολογικών δυνατοτήτων του φωτογραφικού μέσου, μέσα από την επιλογή και ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου θέματος.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με το πέρας του εργαστηρίου οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν κριτικά το έργο τους και τον τρόπο παρουσίασής του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Περαιτέρω ανάπτυξη των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων στη φωτογραφία (Alan Sekula, John Tagg, κα). Παγκοσμιοποίηση και Εικόνα, Μετα-αποικιακός Λόγος και Φωτογραφία/Τέχνη. Το Δυτικό Βλέμμα. Περί  Πολιτισμικής Επικυριαρχίας, Μητροπόλεις & Περιφέρειες, Τέχνη και Ευρωκεντρισμός (S.Amin) - Οριενταλισμός (E.Said) – Βαλκανισμός (M.Todorova), οι Διαφορετικότητες, Το τοπίο ως πολιτισμική και ιδεολογική κατασκευή (W.T.Mitchel). Πολιτισμικές νοηματοδοτήσεις του τοπίου. Η κατασκευή των εννοιών του «ωραίου» και του «γραφικού». Τα μεταβατικά τοπία. Το καθημερινό, «ασήμαντο», «άσχημο» τοπίο. Φωτογραφικά παραδείγματα, ιστορικά και σύγχρονα.
Εργαστηριακό μέρος: Αστικό / περιαστικό ή φυσικό τοπίο. Κριτική της εργασίας κατά την διάρκεια της. Εξέλιξη και τεκμηρίωση.  Με την περάτωση των εργαστηρίων οι σπουδαστές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μία θεματική σειρά. Επίσης πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν την επιλογή του θέματός τους επιχειρώντας μια κριτική ανάλυση της δουλειάς τους.

7010  Μορφές Τέχνης ΙΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και της δημιουργικής/κριτικής ικανότητας των σπουδαστών σε σχέση με  το σύγχρονο θεωρητικό και κριτικό Λόγο για την  Φωτογραφία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των Εικαστικών Τεχνών και των Πολιτισμικών Σπουδών. Σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων αυτού του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξερεύνηση και η προσωπική διαχείριση των εννοιολογικών, εκφραστικών και ιδεολογικών μηχανισμών του φωτογραφικού μέσου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μέσα από την επιλογή και ανάπτυξη συγκεκριμένων εργασιών οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της έρευνας και τις εγγενείς ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις διάφορες μεθόδους, τεχνικές και μορφές ανάπτυξης της καλλιτεχνικής παραγωγής. Ταυτόχρονα, εκπαιδεύονται στην κατεύθυνση της επεξεργασίας των ιδεών τους και την αποτελεσματική εφαρμογή τους στο φωτογραφικό τους έργο. Με το πέρας του εργαστηρίου οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν κριτικά το έργο τους και τον τρόπο παρουσίασής του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Οντολογία, επιστημολογία και μεθοδολογία. Οπτικές Μεθοδολογίες και μεθοδολογίες της φωτογραφικής καλλιτεχνικής παραγωγής, Παραγωγή & Παρουσίαση Έργου, Συγγραφή Κειμένου, Τρόποι  Έρευνας. Ιστορίες και Θεωρίες της Τέχνης, Υψηλή και Χαμηλή Τέχνη (P.Bourdieau), Τέχνη και Επιστήμη, Τέχνη και Μεταφυσική, Πολιτική, Ιδεολογία, Εξουσία και Ισχύς (M.Foucault), Κοινωνική Ευθύνη, Οικονομία και Αγορά, Ταυτότητα και Διαφορετικότητα, Μεταπολεμικά ρεύματα και Μεταμοντέρνο (F.Jameson).
Εργαστηριακό μέρος: Eλεύθερο θέμα που να στηρίζεται σε εννοιακή αφήγηση (concept). Κριτική της εργασίας κατά την διάρκεια της. Εξέλιξη και τεκμηρίωση.  Με την περάτωση του εργαστηρίου οι σπουδαστές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μία θεματική εργασία. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την επιλογή του θέματός τους και την ολοκλήρωσή του, επιχειρώντας μια ικανή κριτική ανάλυση της δουλειάς τους.

6020  Πολυμέσα Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή των πολυμεσικών διαδραστικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στο διαδύκτιο και την εκπαίδευση, η κατανόηση της αρχιτεκτονικής της σχεδίασης των πολυμεσικών εφαρμογών που περιλαμβάνει: α) την έννοια και την αισθητική των πολυμέσων και του διαδικτύου β) την γλώσσα προγραμματισμού των αντίστοιχων λογισμικών που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πολυμεσικών εφαρμογών.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Να γνωρίσουν οι σπουδαστές τις επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές δυνατότητες των πολυμεσικών εφαρμογών με τη σύνθεση κείμενων, εικόνων, ήχων και video.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Θεωρίες διάδρασης, μεθοδολογίες σχεδιασμού, τεχνολογίες ανάπτυξης και διάδοσης πληροφορικών συστημάτων διαδραστικών πολυμέσων -Η αρχιτεκτονικής της σχεδίασης των πολυμεσικών εφαρμογών - Βασικές έννοιες οπτικής επικοινωνίας: επικοινωνία χρηστή υπολογιστή, σχεδιασμός διεπιφάνειας χρήστη -  Γνωριμία με την γλώσσα προγραμματισμού Lingo.
Εργαστηριακό μέρος: Βασικές αρχές σχεδιασμού διαδραστικής εφαρμογής - Εφαρμογές γλώσσας προγραμματισμού Lingo - Δημιουργία διαδραστικής εφαρμογής με το λογισμικό Director MX.

7020  Πολυμέσα ΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη, η ανάλυση και ιεράρχηση των ενεργειών μιας πολυμεσικής εφαρμογής, καθώς και ο υπολογισμός του χρόνου περαίωσης του έργου και η κοστολόγηση του, η κατανόηση της Action Script και της αρχιτεκτονικής μιας πολυμεσικής εφαρμογής είτε σε μορφή CD – ROM είτε σε μορφή ιστοσελίδας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Να μπορούν οι σπουδαστές να δημιουργήσουν  μια διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή, συνθέτοντας κείμενα, εικόνες, ήχους και video.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Η δημιουργία, εξέλιξη  και αισθητική των διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών - Θεωρίες διάδρασης, μεθοδολογίες σχεδιασμού, τεχνολογίες ανάπτυξης συστημάτων διαδραστικών πολυμέσων στο διαδίκτυο -
Τεχνικές και πρότυπα που αφορούν στη συλλογή, κωδικοποίηση, αναπαράσταση και διάδραση με τις εκάστοτε ροές δεδομένων (ήχος, εικόνα, σχεδιοκίνηση, βίντεο) και τη δημοσίευση περιεχομένου σε διάφορα μέσα.
Εργαστηριακό μέρος: Δημιουργία μιας εφαρμογής πολυμέσων βήμα  - βήμα ιεραρχώντας τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της, δημιουργία χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής και υπολογισμός του χρόνου περαίωσης της.
Σχετικό λογισμικό: Adobe Flash CS3

5040  Φωτογραφικό Δοκίμιο Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν οι σπουδαστές την έννοια της φωτογραφικής αφήγησης.
Κατά την διάρκεια του εξαμήνου θα αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν, μέσω ενός μικρού αριθμού φωτογραφιών, να εκφράσουν προσωπική άποψη, για τον σύγχρονο κόσμο στον οποίο ζούν.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν κριτικά το έργο τους και τον τρόπο παρουσίασης του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Η προϊστορία του φωτογραφικού ρεπορτάζ και η εξέλιξή του μέχρι την περίοδο του μεσοπολέμου, το φωτορεπορτάζ στα χρόνια του μεσοπολέμου, η εξέλιξη του φωτρεπορτάζ, το φωτρεπορτάζ μέσα από την ματιά καταξιωμένων δημιουργών, φωτογράφοι ειδήσεων, φωτογράφοι ντοκουμέντων. Είδη φωτορεπορτάζ, πολιτικό, κοινοβουλευτικό, οικονομικό, ελεύθερο, δικαστικό. Σκηνοθετημένες φωτογραφιες στον τύπο, διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, το πολεμικό φωτορεπορτάζ, το φωτορεπορτάζ μέσα από τη ματιά καταξιωμένων δημιουργών όπως Eugene Smith, Robert Frank, Garry Winogrand, Josef Koudelka, Sabastiao Salgado, Bruce Davidson, August Sander, Alexander Rodcenko, και άλλοι. Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και φωτοθήκες.
Εργαστηριακό μέρος: Απλές και σύντομες φωτογραφικές ασκήσεις που έχουν σαν κεντρική ιδέα την έννοια της αφήγησης μέσα απο την δισδιάστατη απεικόνηση.
Θα ερευνηθούν εφαρμογές σχετικά με την : φωτογραφία και επικαιρότητα, φωτογραφία στιγμής (στιγμιότυπο), φωτογραφία δρόμου, η αφήγηση χρονικά, ο χώρος στην δυσδιάστατη εικόνα.
Σαν μάθημα  εργαστηρίου θα έχει ασκήσεις πράξης  εβδομαδιαίας η 15ήμερης διάρκειας, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της άσκησης.
Θα γίνεται  κριτική, με αναφορές σε σύγχρονους φωτογράφους και εργασίες, θα εντοπίζονται αδυναμίες αλλά και θα στηρίζονται πρωτότυπες και δημιουργικές πρωτοβουλίες.
Στα τελευταία  2 μαθήματα θα επιχειρείτε μια ανασκόπηση των εργασιών του εξαμήνου.

6051  Φωτογραφικό Δοκίμιο ΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Σκοπός του μαθήματος είναι η ικανότητα των σπουδαστών να  γνωρίσουν τις ελληνικές ιδιαιτερότητες του μέσου, την ιστορική προσέγγιση του χώρου, την φωτογραφία ντοκουμέντου και την κοινωνική θεματολογία στην Ελλάδα και να μπορούν  να εκφράσουν μιά πιο σύνθετη φωτογραφική αφήγηση σε εξειδικευμένα θέματα.  Να μπορούν  επίσης να την υποστηρίξουν αλλά και να την εντάξουν μέσα στην ιστορία του medium..

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Με το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει μια καλή γνώση των ιδιαιτεροτήτων  του φωτορεπορτάζ και να είναι σε θέση να υποστηρίξουν κριτικά το έργο τους και τον τρόπο παρουσίασής του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Θεωρητικό μέρος: Η Ελληνική φωτογραφία και το φωτορεπορτάζ στην Ελλάδα την πρώιμη περίοδο, το φωτορεπορτάζ στην Ελλάδα από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, Αλβανικός Πόλεμος-Κατοχή-Εμφύλιος, η περίπτωση του Λάζαρου Ακερμανίδη και του Μανώλη Μεγαλοκονόμου, οι εικόνες της Κατοχής και η φωτογραφική ματιά του Κώστα Παράσχου, η μάχη των Δεκεμβριανών στην Αθήνα και η αποτύπωση των γεγονότων από τον Dmitri Kessel, η φωτογραφική ματιά του Κώστα Μπαλάφα και του Σπύρου Μελετζή, η ζωή και το έργο της Βούλας Παπαϊωάννου, οι φωτογράφοι Στέλιος Κασσιμάτης και Δημήτρης Χαρισιάδης, η προπαγανδιστική φωτογραφία στην Ελλάδα και ο Απόστολος Βερβέρης, η φωτογραφία κοινωνικού προβληματισμού και το έργο του Δημήτρη Τλούπα, Δημήτρη Λέτσιου και Ιάσωνα Αποστολίδη, οι φωτογράφοι του Πολυτεχνείου το 1973 Αριστοτέλης Σαρικώστας και Βασίλης Καραμανώλης, ξένοι φωτογράφοι-φωτορεπόρτερ δημιουργούν στην Ελλάδα.
Η σημειολογία των φωτογραφιών στο φωτορεπορτάζ στην Ελλάδα.  

7051  Φωτογραφικό Δοκίμιο ΙΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να αναπτύξουν την προσωπική τους έκφραση και την κριτική τους σκέψη μέσω σειράς εικόνων (σταθερών δηλαδή φωτογραφικών) ή κινούμενων (μέσω βίντεο) ή συνδυασμός αυτών, που αλληλεπιδρούν  μεταξύ τους σχηματίζοντας ενότητα.
α.   Στο γνωστικό πεδίο της φωτογραφίας ντοκουμέντου ή στο φωτογραφικό ρεπορτάζ.
β.   Στο γνωστικό πεδίο της λήψης βίντεο ντοκουμέντου ή του βίντεο ρεπορτάζ. |
Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει το μέσον που θα εργασθεί ολοκληρώνοντας την εργασία του στο χώρο της φωτογραφίας ή στο χώρο του βίντεο.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μέσα από την επιλογή και ανάπτυξη συγκεκριμένων εργασιών οι σπουδαστές να αναπτύξουν την προσωπική τους έκφραση και την κριτική τους σκέψη, να αντιλαμβάνονται  
τους   κώδικες δεοντολογίας και συμπεριφοράς  απέναντι στα πρόσωπα που φωτογραφίζονται ή βιντεοσκοπούνται  α.   Στο γνωστικό πεδίο της φωτογραφίας ντοκουμέντου ή στο φωτογραφικό ρεπορτάζ.
β.   Στο γνωστικό πεδίο της λήψης βίντεο ντοκουμέντου ή του βίντεο ρεπορτάζ.
 Με το πέρας του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν κριτικά το έργο τους και τον τρόπο παρουσίασής του.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Η εικόνα ως μέσο έκφρασης και προβληματισμού στα δρώμενα γύρω μας, η σημειολογία στη φωτογραφία και την κινούμενη εικόνα, η φωτογραφία και το βίντεο στη χρήση της δημοσιογραφίας, το προσωπικό στυλ στο φωτορεπορτάζ, πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού φωτογράφου ή βιντεολήπτη, κώδικες δεοντολογίας και συμπεριφοράς των φωτογράφων απέναντι στα πρόσωπα που φωτογραφίζονται ή βιντεοσκοπούνται, τρόποι εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων του δημιουργού επί των φωτογραφιών του ή του οπτικοακουστικού του έργου.
Εργαστηριακό μέρος: Ο σπουδαστής πρέπει να ολοκληρώσει μία ενότητα αναπτύσσοντας
την κριτική τους σκέψη μέσω σειράς εικόνων, που αλληλεπιδρούν  μεταξύ τους σχηματίζοντας ενότητα.
α.   Στο γνωστικό πεδίο της φωτογραφίας ντοκουμέντου ή στο φωτογραφικό ρεπορτάζ.
β.   Στο γνωστικό πεδίο της λήψης βίντεο ντοκουμέντου ή του βίντεο ρεπορτάζ. |
Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει το μέσον που θα εργασθεί ολοκληρώνοντας την εργασία του στο χώρο της φωτογραφίας ή στο χώρο του βίντεο.

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)