Μαθήματα

1040  Σύνθεση Εικόνας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Το μάθημα Σύνθεση Εικόνας αποτελεί την εισαγωγή των φοιτητών στην δομική λογική της εικόνας μέσω της ανάλυσης των συνθετικών αξιών και της παράθεσης των συνθετικών μεθόδων της εικονοποιητικής διαδικασίας. Με βάση την αρχή πως κάθε δημιουργική εικόνα, από οποιονδήποτε χώρο-σχολή-εφαρμογή και αν προέρχεται ή προορίζεται, ασχέτως μέσου, τεχνικής, περιεχομένου και θεματογραφίας, πρέπει να στηρίζεται σε κάποια διαδικασία δόμησης, το μάθημα αποσκοπεί στο να τεκμηριώνει τις συνθετικές επιλογές και αναζητήσεις του δημιουργού με γνώση και εμπειρία.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Το σύνολο των μαθημάτων αποβλέπουν στο να πληροφορήσουν τον φοιτητή και να τον διδάξουν πάνω στις κυρίαρχες συνθετικές αξίες και μεθόδους. Έτσι η ολοκλήρωση των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών βρίσκει τον υποψήφιο εικονοποιό εξοπλισμένο με τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την δημιουργία μιας συνθετικά ελεγχόμενης και σωστά δομημένης εικόνας. Η θεωρητική και εργαστηριακή μαθησιακή διαδικασία αναδεικνύει και αναλύει περιοχές στις οποίες ο εικονοποιός θα αναπτύξει την συνθετική του δραστηριότητα με σκοπό την κατανόηση, την απόκτηση, την προσωπική ερμηνεία και την εφαρμογή ή την υπέρβαση(!) των κανόνων που σχηματοποιούν την περιπλάνησή του στην αναζήτηση της Εικαστικής του Ολοκλήρωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Θεωρητικό μέρος: -ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ:Η διδασκόμενη ύλη αναπτύσσεται στα γνωστικά πεδία Οριοθέτηση, Οπτικό Κέντρο, Απόσταση, Σύνθεση, Άξονες – Πλαίσιο, Βάση, Ισορροπία Αυτοτέλεια, Ομοιογένεια, Αντίθεση, Κίνηση, Ιεράρχηση. Εργαστηριακό μέρος: Εκπόνηση ασκήσεων σε θεματογραφία όπως, Ελεύθερο, Πρωταγωνιστής, Κυρίαρχο στοιχείο σε σύνολο πέντε, Σύνθεση στη σύνθεση, Αντίθεση, Κίνηση σε αντικείμενο- στατικότητα σε έμψυχο, Κίνηση σε πορτραίτο, Ίδιο θέμα με διαφορετική βάση, Αντίθεση, Αυτοτέλεια στα περιφερειακά στοιχεία της σύνθεσης, Ισορροπία, Σπειροειδής Ιεράρχηση σε σύνολο πέντε στοιχείων.

1020  Tεχνικές Φωτογραφίας Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους σπουδαστές την ασπρόμαυρη αναλογική φωτογραφία, και να τους καταστήσει ικανούς να μπορούν να επιλέγουν τα φωτογραφικά υλικά, να ελέγχουν την έκθεση των φιλμ, να ελέγχουν την λήψη και την εκτύπωση των φωτογραφιών τους, να χειρίζονται τους φωτογραφικούς φακούς, να γνωρίσουν έννοιες όπως η εστιακή απόσταση του φακού, το βάθος πεδίου, ή υπερεστιακή απόσταση του φακού κ.α. και να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα των φωτογραφιών τους .

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: -
Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των φωτογραφικών φακών. - Η κατανόηση των βασικών αρχών μιας φωτογράφισης. - Η ικανότητα προσδιορισμού και επιλογής των τεχνικών παραμέτρων της φωτογράφισης που διαμορφώνουν μια καλοτραβηγμένη και καλοεκτυπωμένη φωτογραφία. - Η ικανότητα διάγνωσης σφαλμάτων και παραμορφώσεων στη φωτογραφία με την χρήση λανθασμένων φακών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Θεωρητικό μέρος: Βασικοί Τύποι Φωτογραφικών Μηχανών, Αναλογικές – Ψηφιακές. Εστιακή απόσταση του φακού. Ταξινόμηση των φακών (ευρυγώνιος, νορμάλ, τηλεφακός, φακοί ζουμ). Το διάφραγμα, οι ταχύτητες φωτοφρακτών, η ευαισθησία του φιλμ. Όργανα μέτρησης του φωτός – φωτόμετρο – κελβινόμετρο – φλασόμετρο. Ιδιότητες των φωτογραφικών φακών. Υπερεστιακή απόσταση, βάθος πεδίου, παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. Σκοτεινός θάλαμος και ασπρόμαυρή φωτογραφία. Διαδικασία εμφάνισης ενός ασπρόμαυρου φιλμ, διαδικασία εκτύπωσης μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας, εκτυπώσεις εξ επαφής, φωτογράμματα. Εργαστηριακό μέρος: Υλοποίηση ασκήσεων: φωτόγραμμα, κοντάκτ, εκτύπωση φωτογραφιών από αρνητικά, σωστές και λανθασμένες εκτυπώσεις από σωστά η λάθος αρνητικά, καταγραφή μεγάλου και μικρού βάθους πεδίου, καταγραφή κινούμενου αντικειμένου, ειδικές τεχνικές λήψης και εκτύπωσης ασπρόμαυρων φωτογραφιών, επίδειξη βασικών αρχών ψηφιακής φωτογραφίας.

1050  Φυσική Εικόνας Ήχου Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Πρόκειται για μάθημα Γενικής Υποδομής, μικτού χαρακτήρα που σκοπό έχει την παρουσίαση των βασικών αρχών της Οπτικής αλλά και της Ακουστικής. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί αφ’ ενός μεν στην απαραίτητη εξοικείωση με τα αντίστοιχα φυσικά φαινόμενα αφ’ ετέρου δε στην απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας από την λειτουργία και τον χειρισμό των μετρητικών διατάξεων.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: -
Η γνώση σε θεωρητικό αλλά και σε εργαστηριακό επίπεδο των βασικών φαινομένων της Οπτικής (Γεωμετρική, Κυματική) καθώς και της Ακουστικής. - Η κατανόηση των φυσικών φαινομένων που συμβαίνουν κατά την διαδικασία της φωτογράφησης. - Η ικανότητα ποσοτικοποίησης φωτογραφικών μεγεθών και η εύρεση – αξιοποίηση των υπολογιστικών σχέσεων στη φωτογραφική απεικόνιση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Θεωρητικό μέρος: Αρχές Οπτικής, Γεωμετρική, Κυματική Οπτική, Στοιχεία Ακουστικής, Φαινόμενα Ανάκλασης – Διάθλασης, Ολική Ανάκλαση, Κάτοπτρα, Πρίσματα (λεπτά), Θέση ελάχιστης εκτροπής. Φακοί – Οπτικά συστήματα (κατόπτρων, φακών), μεγεθύνσεις φωτογραφικών φακών, Σφάλματα φακών, Σύγχρονοι φωτογραφικοί φακοί, Κυματική Φυσική (εγκάρσια, διαμήκη μηχανικά κύματα). Γενικά περί ήχων, ηχητικές πηγές, διάδοση – απορρόφηση ηχητικών κυμάτων.
Εργαστηριακό μέρος: Ενημέρωση, Θεωρητική άσκηση (υπολογιστική). Υπολογισμός εστιακής απόστασης άγνωστου, λεπτού φακού, Αρχή Φωτογραφικής Μηχανής, Γραμμική μεγέθυνση φωτογραφικού φακού, Υπολογισμός δείκτη διάθλασης σε πρίσμα, μέτρηση ακτίνων καμπυλότητας επιφανειών σε φακούς, Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

2040  Φυσική Εικόνας Ήχου ΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Πρόκειται για μάθημα Γενικής Υποδομής, μικτού χαρακτήρα. Θεωρείται η συνέχεια του αντίστοιχου μαθήματος του προηγούμενου εξαμήνου. Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της φυσιολογίας της ανθρώπινης οράσεως, η ψηφιακή εικόνα, η αναλυτική παρουσίαση της Ακουστικής (βασική θεωρία) όσο και η αναφορά στις αντίστοιχες εξελίξεις της Τεχνολογίας όπως ο ψηφιακός ήχος και ο δίσκος οπτικής ακτίνας (CD).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Η κατανόηση της οπτικής – ακουστικής, ανθρώπινης αντίληψης. - Η διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζει ένα οπτικό ή ηχητικό κύμα π.χ. οι διαφορές που έχει το σύμφωνο φως ενός laser σε σύγκριση με το φυσικό φως. - Η κατανόηση του διακριτού χαρακτήρα της οπτικής – ακουστικής πληροφορίας ενός σήματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Θεωρητικό μέρος: Φυσιολογία Οράσεως, Οπτική αντίληψη, Προοπτική, Αναλογική – Ψηφιακή εικόνα, Φυσιολογική Ακουστική. Ανθρώπινο αυτί, υποκειμενικά χαρακτηριστικά ήχου. Ανάλυση ήχων, υπέρηχοι. Ανθρώπινη φωνή, αρχές ψηφιακού ήχου, καταγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή ήχου, Μαγνητική Οπτική αποθήκευση, Δίσκος Οπτικής ακτίνας (CD) αρχή λειτουργίας.
Εργαστηριακό μέρος: Ενημέρωση, Θεωρητική άσκηση (υπολογιστική), Σφάλματα φακών, (Σφαιρικό, χρωματικό), Υπολογισμός απόδοσης λαμπτήρα πυρακτώσεως, Πολική κατανομή φωτεινής πηγής, Ισχύς συστήματος λεπτών φακών. Δέσμη Laser, σύγκριση με φυσικό φως, Πόλωση – πολωτικά φίλτρα, επιβεβαίωση του ν. Mallus, Μέτρηση έντασης ήχου – ακουστικά κύματα. Εξασθένηση ήχου, μέτρηση γραμμικού συντελεστή απορρόφησης ήχου, ηχομονωτικά υλικά.

2060  Ιστορία Φωτογραφίας Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της ιστορίας της φωτογραφίας: Μέθοδοι ανάλυσης/ σύνθεσης, παράγοντες υποκειμενικοί/ αντικειμενικοί, πολιτικοοικονομικοί / κοινωνικοί. Αναφορά και αξιολόγηση συμβάντων που προηγήθηκαν της φωτογραφικής εφεύρεσης. Η αναγκαιότητα του μέσου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς: • Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα του μαθήματος της ιστορίας της φωτογραφίας. • Να τους εισαγάγει στους τρόπους ανάλυσης και σύνθεσης που χρησιμοποιούνται στην έρευνα της ιστορίας της φωτογραφίας. • Να αξιολογήσουν κριτικά τα συμβάντα και γεγονότα που προηγήθηκαν της ιστορίας της φωτογραφίας. • Να κατανοήσουν την κοινωνική και πολιτικοοικονομική αναγκαιότητα της φωτογραφικής εφεύρεσης την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. • Να διδαχθούν για τις δυνατότητες του φωτογραφικού μέσου από τον τρόπο που αυτό εξαπλώθηκε και διαδόθηκε τα πρώτα 40 χρόνια από την επίσημη παρουσίαση της εφεύρεσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Θεωρητικό μέρος: Το χρονικό της εφεύρεσης. Η Δαγγεροτυπία. Αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνιση της φωτογραφικής εφεύρεσης. Η καλοτυπία. Άλλες τεχνικές των πρώτων σαράντα χρόνων. Η εμπορευματοποίηση της φωτογραφίας. Τα "φωτογραφικά" ταξίδια. Τα PHOTO-CLUB, εκθέσεις, εκδηλώσεις και γενικότερες δραστηριότητες της περιόδου. Το πορτρέτο ή ο άνθρωπος και η (οι) εικόνα (ες) του. Η απλοποίηση της τεχνικής. Η χρησιμοποίηση της ζελατίνας και η επινόηση της πρώτης ερασιτεχνικής μηχανής. Συνέπειες. Η ζωή και το έργο του NADAR. Αναφορές στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας αυτής της περιόδου

3050  Ιστορία Φωτογραφίας ΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Η κατανόηση των μεγάλων αισθητικών και τεχνολογικών αλλαγών που επέφερε στη φωτογραφία η πρώτη "δημοκρατικοποίηση" του μέσου με την εκβιομηχάνιση και μαζική παραγωγή φωτογραφικών μηχανών που παρατηρήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς: • Να αντιληφθούν πώς πραγματοποιήθηκε το πέρασμα από τη σταθερή στην κινούμενη εικόνα και πώς προέκυψε ο κινηματογράφος. • Να μελετήσουν τις μεγάλες ιστορικές και άλλες δυνατότητες της φωτογραφίας/ντοκουμέντο. • Να διαπιστώσουν μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα πώς η αισθητική για την φωτογραφική απεικόνιση κάθε εποχή αντικατοπτρίζεται στο διάκοσμο των φωτογραφείων όπου πραγματοποιούνταν το φωτογραφικό πορτραίτο. • Να διερευνήσουν τη σχέση και τις αμφίδρομες επιρροές μεταξύ της φωτογραφίας και των άλλων τεχνών τη χρονική περίοδο 1880-1916. • Να διδαχθούν τις τεχνικές φωτογράφισης της περιόδου 1880-1916

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Η Γέννηση και εξέλιξη της έγχρωμης φωτογραφίας. Οι αυτόχρωμες πλάκες. Η φωτογράφιση της κίνησης: Muybridge / E. J. Marey η ιστορία του κινηματογράφου. Η Ακαδημαϊκή-πικτουραλιστική φωτογραφία. Σχέση Ζωγραφικής-Φωτογραφίας. Η φωτογραφία-ντοκουμέντο. Η περίπτωση του Eugen Atget. Έντυπη φωτογραφία. Το περιοδικό Camera Work. Το στιγμιότυπο. Αναφορά μέσα από το έργο του J. H. Lartigue. Οι ερασιτέχνες. Η εξέλιξη των φωτογραφείων και φωτογραφικών μηχανών. Αισθητικές αντιλήψεις για το ντεκόρ: τα σύμβολα για κάθε περίπτωση. Η φωτοειδησεογραφία την περίοδο του Κριμαϊκού Πολέμου. Αναφορές στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας αυτής της περιόδου.

1012  Ιστορία Φωτογραφίας ΙΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Η κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ της φωτογραφίας και των μεγάλων καλλιτεχνικών ρευμάτων του μεσοπολέμου μέσα από την μελέτη των ιδιαιτεροτήτων των πολιτικοοικονομικών συστημάτων της περιόδου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς: • Να κατανοήσουν τη σχέση της φωτογραφίας με τα μεγάλα καλλιτεχνικά ρεύματα του μεσοπολέμου. • Να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα και τη μεγάλη αξία του έργου μεγάλων φωτογράφων που διέπρεψαν την περίοδο 1916-1970 σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά πλαίσια (ΗΠΑ - Γερμανία - Σοβιετική Ένωση κ.α.) • Να αξιολογήσουν με κριτική διάθεση τα αποτελέσματα της καθοδηγούμενης φωτογραφικής παραγωγής σε ανελεύθερα καθεστώτα (π.χ. Σοβιετική Ένωση επί Στάλιν), αλλά και σε Δυτικές δημοκρατίες (π.χ. Διαφήμιση στις Η.Π.Α., F.S.A. κ.ά.) • Να κατανοήσουν τις μεγάλες ανακαλύψεις στον τομέα της τεχνικής της φωτογραφίας του 20ου αιώνα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Τα φωτομοντάζ του μεσοπολέμου: φωτογραφία και καλλιτεχνικά κινήματα των αρχών του αιώνα. Ο φωτογράφος Man Ray. Η Σχολή Bauhaus. Η φωτογραφία στη Σοβιετική Ένωση. Η περίπτωση του Alex. Rochenko. Η.Π.Α.: Φωτογραφία / Μόδα / Διαφήμιση / F.S.A. Η φωτογραφία μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από το έργο γνωστών φωτογράφων. Robert Capa - Robert Frank. William Klein - Ed. Boubat. Ralph Gibson - H. Newton - J. Koudelka. Η σύγχρονη εφηρμοσμένη φωτογραφία. Αναφορές στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας αυτής της περιόδου.

4030  Σημειολογία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Η κατανόηση των βασικών αρχών της σημειολογίας καθώς και των στοιχείων που τη δομούν. Η σημειολογική θεωρία στο πεδίο της εικόνας. Η εμβάθυνση στη σημειολογική προσέγγιση και επισήμανση της σημασίας της για την οριοθέτηση και την κατανόηση της εμπειρίας της πραγματικότητας, όπως αυτή προκύπτει ως εικόνα. Η συνειδητοποίηση του σημειολογικού τρόπου δόμησης αλλά και αποδόμησης της εμπειρίας. Ο αναστοχασμός σχετικά με τη θέση του καλλιτέχνη-δημιουργού εντός του σύγχρονου πολιτισμού, σημειολογικά ιδωμένου, όσον αφορά τη δυνατότητα του να παράγει έργο, το οποίο θα ενταχθεί στον ευρύτερο εμπορικό-παραγωγικό κύκλο.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Να γίνει κατανοητή η σημειολογία ως θεωρητική αλλά συνάμα και πρακτική ερμηνεία κάθε αισθητού και εν προκειμένω κάθε ορατού σημείου. - Να εμπεδωθεί η βασική λειτουργία του σημείου – η σημείωση – ως διαλεκτική μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου ούτως ώστε να μπορούν οι σπουδαστές να αναλύουν σημειολογικά αρχικά στοιχειώδεις και εν τέλει σύνθετες διεργασίες επικοινωνίας. - Να εμβαθύνουν οι σπουδαστές στους θεωρητικούς προβληματισμούς της σημειολογίας ούτως ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν ή ακόμη και να κατευθύνουν οι ίδιοι το αξιακό-ερμηνευτικό πλαίσιο εντός του οποίου διεξάγεται η σημειολογική ανάλυση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Πέρα από την εισαγωγή στις βασικές έννοιες της σημειολογίας, συζήτηση του εύρους της σημειολογικής προσέγγισης καθώς και του πολυποίκιλου αντικειμένου της. Ανάλυση των ψυχολογικών, κοινωνικών, φιλοσοφικών, πολιτικών και θρησκευτικών παραδοχών της σημειολογικής θεωρίας όπως και του αντίκτυπου αυτών στο αποτέλεσμα της σημειολογικής ανάλυσης της εικόνας. Μέσω της σημειολογικής προσέγγισης, το μάθημα επιδιώκει να θίξει έναν αριθμό τυπικών πλαισίων αντίληψης της πραγματικότητας, εστιάζοντας στις εννοιολογικές πολικότητες του αυθεντικού και της αναπαράστασης, της ομοιότητας και της διαφοράς, της αλήθειας και του μύθου. Σημειολογική προσέγγιση και συζήτηση της θέσης του δημιουργού εντός του σύγχρονου (μοντέρνου/μεταμοντέρνου) πολιτισμικού γίγνεσθαι. Συζήτηση και εφαρμογή της θεωρίας σε παραδείγματα από τον χώρο της τέχνης και των ΜΜΕ μέσω ασκήσεων πράξης.

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)