Πρόγραμμα Πτυχιακών Τομέα – Α’

Πρόγραμμα Πτυχιακών Τομέα – Α’

 

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021,

 

 

  1. 10.30- 11.30 Ιωάννης Αντωνόπουλος

Δυτικά Προάστια

Εισηγήτρια Α. Μαρκίδου

Επιτροπή Παναγιώτης Βαρδόπουλος, Ευαγγελία Κατσαίτη

Αναπληρωματικό μέλος Γ. Μαχιάς

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzlhY2U2OWItYjJjNy00NTUxLWI0MjItNzY0Y2FmMzg1YWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2226ace4a9-0746-44fe-8b36-8bdfc0cc2e20%22%7d

 

 

  1. 14¨30 – 15¨30Ελισάβετ Δερβένη

Προσωπικά γνωρίσματα της Πίστης:  ένα φωτογραφικό οδοιπορικό στα ξωκλήσια της Σκιάθου

Εισηγητής Β.Κάντας

Επιτροπή Παναγιώτης Βαρδόπουλος, Ευαγγελία Κατσαίτη

Αναπληρωματικό μέλος Α. Μαρκίδου

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0e332de43db2481892ec711036d85fcf%40thread.tacv2/1632150165767?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22a6528f79-5a1a-4e77-b135-acf9385af4af%22%7d

 

 

  1. 15″30 – 16¨30 Μανώλης Ντουροπολάκης Φίσερ

Σημειώσεις για την αλληγορική φωτογραφία με αφορμή μια διττή αναζήτηση γύρω από το όρος Αιγάλεω. 

Εισηγητής Β.Κάντας

Επιτροπή Παναγιώτης Βαρδόπουλος, Ευαγγελία Κατσαίτη

Αναπληρωματικό μέλος Α. Μαρκίδου

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0e332de43db2481892ec711036d85fcf%40thread.tacv2/1632150374255?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22a6528f79-5a1a-4e77-b135-acf9385af4af%22%7d