ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-3020

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αναφέρεται τόσο σε θέματα τεχνικής, όσο και σε θέματα αισθητικής της έγχρωμης φωτογραφίας. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση εκ μέρους του φοιτητή, των βασικών αρχών της Έγχρωμης φωτογραφίας, της προσαρμογής του Ζωνικού Συστήματος στην Έγχρωμη Φωτογραφία , των χρωματικών εναλλαγών του φυσικού φωτισμού και της χρωματικής ποικιλίας των πηγών του τεχνητού φωτισμού, όσο και της  εκμάθησης της εκτύπωσης της έγχρωμης ψηφιακής φωτογραφίας.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία 
 • Ομαδική εργασία 
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

 

Θεωρία

 • Ανασκόπηση της Ιστορίας της Έγχρωμης φωτογραφίας
 • Το χρώμα στη φωτογραφία
 • Η ψυχολογία του χρώματος
 • Χρωματικά Συστήματα
 • Χρωματικοί κύκλοι και οι Σχέσεις μεταξύ  των χρωμάτων
 • Το Ζωνικό Σύστημα στην Έγχρωμη Φωτογραφία
 • Φωτισμός : φυσικό φώς με τις χρωματικές εναλλαγές του, τεχνητό φώς με τις διαφορετικού χρώματος πηγές του
 • Τα Φίλτρα στην Έγχρωμη Φωτογραφία
 • Άλλες Έγχρωμες Τεχνικές

 

Εργαστήριο

Η σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις, ώστε ο φοιτητής να κατανοήσει το χρωματικό κύκλο στην έγχρωμη φωτογραφία, τη λειτουργία του χρώματος (χαρακτηριστικά και ιδιότητες) ως στοιχείο του περιεχομένου της εικόνας. Ειδικές ασκήσεις που αφορούν το φωτισμό στην έγχρωμη φωτογραφία, τόσο το φυσικό, όσο και τον τεχνητό. Δημιουργία ενός portfolio φωτογραφιών, που θα συνδυάζουν την τεχνική και την αισθητική στις φωτογραφίες του.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • John Hedgecoe, Το νέο βιβλίο του Φωτογράφου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008
 • Robert Hirsch ,State University of New York, Exploring Color Photography, Mc Graw Hill , 1997
 • Henry Horenstein, Color Photography, A Pond Press Book, 1995
 • Harald Mante, Composition et couleur en photographie, Eyrolles 2012
 • John Hedgecoe’s,The Art of Colour Photography,Mitchell Beazley 1999
 • Phil Malpas, Capturer la Couleur,Ava Publishing Sa, 2007
 • Steve Macleod, Postproduction Couleur, Ava Publishing Sa, 2008
 • David Prakel, Composition, Ava Publishing Sa, 2006
 • Edith Anderson Feisner, Colour, Laurence King Publishing, 2006

(Επίσης ανάλογα με το θέμα της εργασίας προτείνονται συγγράμματα, πηγές στο Διαδίκτυο, πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος)