ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-1020

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΓΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικό πλαίσιο
Η τεχνική της φωτογραφίας ως σειρά συνθετικών μαθημάτων τοποθετείται στον πυρήνα του γνωσιολογικού αντικειμένου του τμήματος και στοχεύει στην οικοδόμηση βασικών γνώσεων, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους φοιτητές /τριες να ανταποκριθούν σε οποιοδήποτε είδος φωτογραφικής διαδικασίας με την επιλογή κατάλληλης κατά περίπτωση τεχνικής. Βασικός στόχος των μαθημάτων είναι η σύνδεση αιτίας και αποτελέσματος μέσα από τη φωτογραφική διαδικασία, όπου αιτία νοείται η προς φωτογράφιση πραγματικότητα και αποτέλεσμα η παραγόμενη φωτογραφία. Ο μετασχηματισμός του πραγματικού γεγονότος σε φωτογραφική εικόνα πραγματοποιείται με τη μεταβολή διαστάσεων της πραγματικότητας και συγκεκριμένα της τρίτης διάστασης του βάθους και του χρόνου.

Στο πρώτο μάθημα της σειράς αυτής μαθημάτων εισάγονται βασικές γνώσεις που αφορούν τον φωτογραφικό εξοπλισμό, τα είδη, τις ποιότητες και το αποτέλεσμα της χρήσης τους στη φωτογραφική διαδικασία, καθώς και ο τρόπος που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της προσωπικής αισθητικής των φωτογραφικών λήψεων και τελικών αποτελεσμάτων.

Μέθοδος
Το μάθημα οργανώνεται σε δύο άξονες, τη θεωρία και την εφαρμογή. Στο θεωρητικό σκέλος πραγματοποιείται σειρά διαλέξεων από τους διδάσκοντες του μαθήματος με τη χρήση οπτικού υλικού, όπου τα θέματα που παρουσιάζονται αναλύονται και συζητούνται με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες εκπονούν θεωρητική ατομική εργασία. Το θεωρητικό σκέλος αποτελεί και το υπόβαθρο για το εφαρμοσμένο σκέλος του μαθήματος.

Στο εφαρμοσμένο σκέλος πραγματοποιείται σειρά ατομικών ασκήσεων, κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, οι οποίες αφορούν τις βασικές φωτογραφικές τεχνικές και γνώσεις. Οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν δημόσιες παρουσιάσεις των εργασιών τους στην αίθουσα με κριτική τοποθέτηση συμφοιτητών/διδασκόντων και δυνατότητα βελτιώσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει την ύπαρξη όλων των φωτογραφικών μηχανών και να μπορεί να χειρίζεται άριστα την ψηφιακή μονοοπτική ρεφλέξ.
 • Να επιλέγει τη σωστή εστιακή απόσταση του φακού ώστε να έχει ένα συγκεκριμένο αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Nα γνωρίζει τα είδη και τις ιδιότητες των φακών, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζουν αυτοί.
 • Να ελέγχει τον χρόνο έκθεσης για να έχει ένα συγκεκριμένο αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Περίγραμμα

Η σειρά μαθήματων περιλαμβάνει διαλέξεις, θεωρητικές και εργαστηριακές ασκήσεις σχετικά με :

 • Τη φωτογραφική μηχανή, τα μέρη της και τον τρόπο χρήσης της. Τον ορισμό της έκθεσης της φωτοευαίσθητης επιφάνειας και τις παραμέτρους που επηρεάζουν αυτήν. Τα μέρη της φωτογραφικής μηχανής και πως αυτά επηρεάζουν την κάθε παράμετρο.
 • Την αρχή λειτουργίας των φωτομέτρων. Τα είδη φωτοδιόδων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Τη διαδικασία φωτομέτρησης. Τους τρόπους και τα προβλήματα κατά τη διαδικασία. Τον ορισμό της κανονικής έκθεσης.
 • Τον ορισμό της ταχύτητας ευαισθησίας στο φως των φωτοευαίσθητων επιφανειών, τη διαδικασία επιλογής της και τις ιδιότητες της. Τα αισθητικά αποτελέσματαπου προκαλούνται από την κάθε επιλογή.
 • Τη φυσιολογία του ανθρωπίνου ματιού. Την χρωματική θερμοκρασία και τη ρύθμιση της χρωματικής ισορροπίας της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και των διαφορετικών οπτικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με αυτήν.
 • Την εστιακή απόσταση των φωτογραφικών φακών. Τον ορισμό του κανονικού φακού και του συντελεστή κοπής (cropfactor) σχετικά με τον μέγεθος του αισθητήρα. Τον ορισμό και τις ιδιότητες των διαφορετικών τύπων των φωτογραφικών φακών.
 • Τον ορισμό του βάθους πεδίου και της υπερεστιακής απόστασης. Τις παραμέτρους που επηρεάζουν το βάθος πεδίου και την υπερεστιακή απόσταση, και τα αισθητικά αποτελέσματα που απορρέουν από αυτές.
 • Τον χρόνο έκθεσης,τον ορισμό,τις παραμέτρους ρύθμισής του και τα αισθητικά του χαρακτηριστικά.
 • Τον ορισμό της διαφάνειας, της αδιαφάνειας και της οπτικής πυκνότητας. Τα φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας. Τις ιδιότητες και τις χρήσειςτους στη φωτογραφία. Τον ορισμό του συντελεστή φίλτρου.
 • Την αντιστοιχία χημικής και ψηφιακής φωτογραφίας και τον τρόπο που οι γνώσεις τις οποίες έχουμε από την χημική μπορούν να εφαρμοστούν στην ψηφιακή.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Alsheimer, Leslie. Black and White in Photoshop CS3 and Photoshop Lightroom, Εκδ. Focal Press, 2007
 • Beardsworth, John. Digital B+W Photography, Εκδ. Course PTR, Boston MA, 2004
 • Cambridge in colour
 • Davis, Phil. Beyond the Zone System, Εκδ. Focal Press, 1993
 • Doeffinger, Derek. Creative Shutter Speed, Εκδ. Wiley Publishing, Inc., 2009
 • Freeman, Michael. Mastering B+W Digital Photography, Εκδ. Lark Books, New York, 2006
 • Hamilton, Maurice. Black and White Photography Techniques with Adobe Photoshop, Εκδ. AmherstMedia, 2006
 • HedgecoeJohn. Το νέο βιβλίο του φωτογράφου, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα 2010
 • Jonson, Chris. The Practical Zone System, Εκδ. Focal Press, 1994
 • Johnson, S. Digital Photography, Εκδ. O’Reilly Media Inc., 2006
 • Mchugh, Sean T. Understanding photography, Εκδ. Cambridge in Colour, 2017
 • Peterson, Bryan. Understanding Shutter Speed, Εκδ. Amphoto Books2008
 • Schaub, George. Digital B+W Printing, Εκδ. Amphoto Books, 2005
 • Worobiec, T., & Spence, R. Black and White Photography in the Digital Age, Εκδ. Davis and Charles books, 2007