ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-8040

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει στις έννοιες, στις τεχνολογίες, στις ροές εργασίας και στις βέλτιστες πρακτικές που άπτονταιτηςοργάνωσης, αρχειοθέτησης και διατήρησης ψηφιακού φωτογραφικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αποκτήσουν:

 • προχωρημένες γνώσεις που αφορούν στην εφαρμογή πολιτικών επιμέλειας και οργάνωσης ψηφιακών φωτογραφικών αρχείων, στα σχετιζόμενα περιβάλλοντα εργασίας, στις ροές εργασίας για δημιουργία και διατήρηση φωτογραφικού περιεχομένου και στην αναζήτηση βέλτιστων στρατηγικών για διακριτές χρήσεις περιεχομένου. 
 • προχωρημένες δεξιότητεςοργάνωσης φωτογραφικών αρχείων για διαφορετικές ροές εργασίας. 
 • ικανότητες ανάληψης ευθύνης σχεδιασμούοργάνωσης και διαχείρισης ψηφιακών φωτογραφικών πόρων. 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 • Αντίληψη προστιθέμενων αξιών στο φωτογραφικό έργο

 

Περίγραμμα

Το ψηφιακό φωτογραφικό αρχείο – κύκλος ζωής, πραγματικές και εννοιολογικές δομές, Συστήματα οργάνωσης – επιτόπια, σύννεφου, ανοικτού κώδικα, Ψηφιακές βιβλιοθήκες και εργαλεία–εμπορικές εφαρμογές λογισμικού, Δυναμική ευρετηρίαση και ταξινόμηση, Ροή εργασίας και καλές πρακτικές, Αποθηκευτικά περιβάλλοντακαι αποθετήρια, Τεκμηρίωση ψηφιακών πόρων, Μεταδεδομένα: Γλώσσες, περιγραφικά σχήματα και τυποποίηση μεταδεδομένων, Σχήματα ονοματολογίας και καλές πρακτικές, Ψηφιακοί μορφότυποικαι ροή εργασίας, Διατήρηση ψηφιακών φωτογραφικών πόρων και πολιτικές μετανάστευσης, Πνευματικά δικαιώματα – διαχείριση, διασφάλιση και επαγγελματικές πρακτικές.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Zorich D., Fink E.. 1999. IntroductiontoManagingDigitalAssets: Options for Cultural and Educational Organizations, LosAngeles: GettyPublications.
 • Jacobsen J., Schlenker T., Edwards L. 2013. Implementing a DigitalAsssetmanagement System. Burlington MA: FocalPress.
 • Krogh P., 2009. The DamBook, DigitalAssetMamagement for Photographers. Sebastopol: O’ReillyMedia
 • Murtha B. 2016. IntroductiontoMetadata, LosAngeles: GettyPublications.
 • Σημειώσεις μαθήματος
 • Επιγραμμικά βοηθήματα

Η βιβλιογραφία του μαθήματος διαμορφώνεται δυναμικά και είναι πάντοτε διαθέσιμη στην έναρξη του εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης του Ιδρύματος.