Κανονισμός Κινητικότητας του Τμήματος

 

Κανονισμός Κινητικότητας του Τμήματος

 

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, οφείλει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει με κάθε τρόπο την κινητικότητα τόσο των φοιτητών/-τριών όσο και του προσωπικού του, για την επίσκεψη σε ομοταγή ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης ή ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς. Ο κανονισμός για το πρόγραμμα Erasmus είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://phaa.uniwa.gr/erasmus/.

 

Pdf Icon κανονισμός κινητικότητας του τμήματος