Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από Διοικητικό Προσωπικό και αποστολή της είναι η υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος.

 

Αρμοδιότητες

Στα πλαίσια της αποστολής της η Γραμματεία μεριμνά για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, την τήρηση του πρωτοκόλλου και των αρχείων του Τμήματος, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, την παροχή νομικής υποστήριξης στα όργανα διοίκησης του Τμήματος, την κατάρτιση και τήρηση των μητρώων και των ατομικών φακέλων των φοιτητών, την παρακολούθηση της φοίτησης (καταχώρησεις, ανακοινώσεις βαθμολογίας, κ.άλ.), τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών στους φοιτητές.
Μεριμνά επίσης για τις ορκωμοσίες, τα φοιτητικά δάνεια, τις υποτροφίες, την έκδοση φοιτητικών ταυτοτήτων και γενικά για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος.

Επικοινωνία

Τηλ:
Email:
210 538 5411 – 210 538 5410
phaa@uniwa.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Για τους Φοιτητές:
Για το κοινό:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-13:00
Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 – 14:30

Μπούνα
Ελένη

Προϊσταμένη Γραμματείας

akikianis@uniwa.gr

ΚΥΚΙΑΝΗΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ

Διοικητικός Υπάλληλος

Moustakas

gmoustakas@uniwa.gr

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διοικητικός Υπάλληλος