Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παραμένει προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του, καθώς και στην προσπάθεια ανάπτυξης των κατάλληλων προϋποθέσεων ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του. Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας, του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί πρωταρχική επιλογή διοίκησης και ευθύνης.

Το Τμήμα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέσα από τη θέσπιση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Με αυτή τη στρατηγική θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να συμβάλει στην επιδίωξη του Ιδρύματος για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας που θα συμβάλουν σε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης της χώρας.

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) σύμφωνα με τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος (Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, 4η έκτακτη συνεδρίαση, 08-05-2020).

Αντικείμενο του Π.Π.Σ. του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών είναι:

i) η δημιουργία ισχυρού υποβάθρου στα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα αλλά και η διεπιστημονικότητα στο βαθμό του εφικτού,

ii) η προετοιμασία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων του μέσα από την κατανόηση της επιστήμης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους, βασισμένες στη Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία,

iii) η ανάπτυξη της ικανότητας των αποφοίτων του, μέσα σε μια ταχύτατα

αναπτυσσόμενη κοινωνία και παγκόσμια οικονομία, να συνεχίζουν τη διανοητική τους εξέλιξη.

Όλες οι δράσεις του Τμήματος αποσκοπούν στη συνεχή διαμόρφωση και εξέλιξη ενός ευέλικτου και σύγχρονου προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, αποστολή του Π.Π.Σ. είναι να έχει ενεργό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες.

Στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών οι οποίοι εναρμονίζονται και απορρέουν και από την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι:

1. η καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης των Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρει σε συμβατότητα με τα κριτήρια τα οποία τίθενται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,

2. η επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

3. η συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,

4. ο προσανατολισμός στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων,

5. η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,

6. το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,

7. η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως διοικητικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες βιβλιοθήκης, εργαστήρια κτλ.) και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,

η παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, την προώθηση συνεργασιών και την

8. αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας με προώθηση νέων συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, οι οποίοι συνδέονται και αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι οι εξής:

Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών.

Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης.

Η βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών του Τμήματος.

Παροχή κινήτρων για διεξαγωγή έρευνας.

Διαφάνεια και τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο Τμήμα.

Η παραγωγή περισσότερων και σημαντικής επίδρασης δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού.

Η ανάπτυξη συνεργειών με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

Η ενίσχυση συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και ευρύτερων συνεργιών, καθώς και η βελτίωση του παραγόμενου ερευνητικού έργου.

Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος.

Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ίδρυση και υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη διατμηματικότητα/διιδρυματικότητα.

Η ευέλικτη αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές), συμπληρωματικά προς τη δημόσια χρηματοδότηση.

Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Η συμβολή του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών για συνεχή οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, ισοπολιτείας και διαφάνειας. Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής επικοινωνεί την πολιτική ποιότητάς του σε διιδρυματικές εκδηλώσεις εθνικού και διεθνούς επιπέδου καθώς και σε συναντήσεις με επαγγελματικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Ειδικότερα, το τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ακολουθεί συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας της πολιτικής ποιότητας, όπως αναγράφονται παρακάτω :

Επικαιροποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα της ιστοσελίδας του Τμήματος σε ειδικό σύνδεσμο (https://phaa.uniwa.gr/studies/undergraduate-studies/) προς ενημέρωση των νεοεισαχθέντων, των εν ενεργεία φοιτητριών/ών και αποφοίτων όπως και κάθε εν δυνάμει ενδιαφερομένου, όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με (i) τις προπτυχιακές σπουδές : τα μαθήματα γενικής υποδομής(ΜΓΥ),τα μαθήματα ειδικής υποδομής(ΜΕΥ), τα μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ), τα μαθήματα ΔΟΝΑ και επιχειρηματικότητας , (ii) τον κανονισμό εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και (iv) τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης με ειδικό σύνδεσμο που παραπέμπει στο Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ειδικότερα το Τμήμα διευκολύνει και συστηματοποιεί την επικοινωνία των φοιτητών/πτυχιούχων με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης/εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα την παρουσία του Τμήματος στο διεθνές περιβάλλον ενισχύει η πολυετής συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ το Τμήμα έχει συνάψει πολυάριθμες διμερείς συμφωνίες με Πανεπιστήμια ανά την υφήλιο οι οποίες λειτουργούν αδιάκοπα με επιτυχία σε επίπεδο ανταλλαγής φοιτητών, εκπαιδευτικών καθώς και μελών του διοικητικού προσωπικού σε ειδικό σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα https://westattica.esngreece.gr/).

Από την 1η Φεβρουαρίου 2021, το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας στα εξής πεδία :

Στη σύνταξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, κοινοτικούς πόρους.

Στην οργάνωση από κοινού ενημερωτικών εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, κ.α.), διαλέξεων, θερινών σχολείων σε θέματα κοινού επιστημονικού ή τεχνικού ενδιαφέροντος.

Στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και επενδυτικών σχεδίων για βιομηχανικούς κλάδους και τομείς υπηρεσιών.

Σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

Με σχετική ενημέρωση σε βραβεύσεις και διακρίσεις των σπουδαστών –ιών του Τμήματος σε διεθνή φεστιβάλ και καλλιτεχνικούς θεσμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανάδειξη εργασιών από φωτογραφικές ενότητες με συγκεκριμένη θεματολογία η οποία συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις της φωτογραφίας και οδηγεί συχνά τους φοιτητές μας με τις πτυχιακές εργασίες τους σε διεθνή φεστιβάλ και διακρίσεις.

Η σχέση με σημαντικούς κοινωνικούς πολιτιστικούς φορείς της χώρας παραμένει ισχυρή και ενδυναμώνει την εξωστρέφεια του Τμήματος εξαιτίας των συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί στο επίπεδο της πρακτικής άσκησης και με την συνεργασία μέσω ΕΣΠΑ (ενδεικτικά παραδείγματα : Μουσείο Μπενάκη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων, Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Εθνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο κ.α.) αλλά και με τον αριθμό των αποφοίτων που απασχολούνται επαγγελματικά σε αυτούς.

Η δημιουργία ενός ξεχωριστού συνδέσμου στην ιστοσελίδα που αφορά τους νεοεισαχθέντες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τους απόφοιτους του Τμήματος (https://phaa.uniwa.gr/foitites/apofoitoi/). Οι δράσεις του δικτύου συμπεριλαμβάνουν διαλέξεις, συναντήσεις, ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος και των αποφοίτων, την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, γνώσης και εμπειρίας.

Οι παρουσιάσεις αποφοίτων εντάσσονται στις δράσεις του δικτύου και στόχο έχουν, να προβάλλουν πτυχιούχους του Τμήματος με αξιόλογο έργο και συμβολή σε επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και επαγγελματικούς τομείς που σχετίζονται με την ακίνητη και κινούμενη φωτογραφική εικόνα και να καταδείξουν το εύρος των επαγγελματικών πεδίων που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος.

Με στόχο την διεπιστημονική παρουσίαση του έργου των σπουδαστών του Τμήματος και την σημασία συμμετοχής στην διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα του έχει ληφθεί μέριμνα για την οπτικοποίηση των στόχων μέσα από τη δημοσιοποίηση του ψηφιακού εντύπου IRIS στο οποίο κάθε εξάμηνο δημοσιεύονται αντιπροσωπευτικές πτυχιακές εργασίες και ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος.

Με τη λήξη του εξαμήνου η Επιτροπή συγκεντρώνει, μετά από πρόταση των αρμόδιων εκπαιδευτικών των εργαστηρίων, -που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή έργου-, αντιπροσωπευτικές εργασίες των φοιτητών τις οποίες δημοσιοποιεί με την έκδοσή της ψηφιακής περιοδικής έκδοσης IRIS. Η εξαμηνιαία αυτή έκθεση – έκδοση περιλαμβάνει επίσης δείγματα (4-5 φωτογραφίες) των πτυχιακών εργασιών που παρουσιάζονται ανά εξάμηνο και αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος https://phaa.uniwa.gr/periodiko-iris/

Το ψηφιακό έντυπο IRIS εύκολο στην χρήση, δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στις πτυχιακές εργασίες στο σύνολο των σπουδαστών και των διδασκόντων του Τμήματος της Σχολής και λειτουργεί σαν δίαυλος επικοινωνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σε ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του Τμήματος, οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες ή οι φοιτητές από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που εμποδίζονται να συμμετάσχουν ισότιμα στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τα προγράμματα στήριξης της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ (https://prosvasi.uniwa.gr/) με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Ειδικότερα για τους σπουδαστές ΑΜΕΑ, το Τμήμα διαθέτει Συμβούλους από το διδακτικό προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των διδακτικών τους αναγκών (https://phaa.uniwa.gr/foitites/symvouloi-amea/).

Δημοσιοποίηση Πολιτικής Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών δημοσιοποιείται, διαχέεται και εφαρμόζεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικούς Υπαλλήλους καθώς και στους φοιτητές ώστε να αναλαμβάνουν όλοι την ευθύνη για τη διασφάλιση ποιότητας που τους αναλογεί. Οι φοιτητές δε, ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας του Τμήματός και ευρύτερα του Πανεπιστημίου, από την αρχή της φοίτησής τους, στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης υποδοχής νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών. Η Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.