Προπτυχιακές Σπουδές

Τα μαθήματα που συγκροτούν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, διακρίνονται σε:

Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) 
Είναι μαθήματα γενικών επιστημών, που χαρακτηρίζουν την επιστημονικότητα του Τμήματος και στα οποία στηρίζονται τα μαθήματα ειδικής υποδομής και ειδικότητας και τα oποία προσδιορίζονται με βάση το γνωστικό πεδίο του Tμήματος.

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)
Παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν ή περισσότερους τομείς ενός ευρύτερου γνωστικού πεδίου και στοχεύουν στην εμπέδωση των μαθημάτων ειδικότητας.

Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)
Παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στους επί μέρους τομείς του γνωστικού πεδίου του Τμήματος.

Μαθήματα ΔΟΝΑ και Eπιχειρηματικότητας (ΔΟΝΑ)
Μαθήματα γενικότερου ενδιαφέροντος από τις γνωστικές περιοχές Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Το μάθημα της Πτυχιακής Εργασίας είναι υποχρεωτικό. Η επιτυχής εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.

Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)
Η Πρακτική Άσκηση δεν είναι υποχρεωτική (μπορεί αντι αυτής να επιλεγούν τρία (3) μαθήματα του όγδοου εξαμήνου σπουδών).