ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7020

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Διαδραστικά Πολυμέσα Ι. Αναπτύσσεται η μεθοδολογία ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης εφαρμογών διαδραστικών πολυμέσων, καθώς και ο υπολογισμός του χρόνου περαίωσης του έργου και η κοστολόγηση του. Έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες λειτουργίας του παραγόμενου συστήματος. Αναλύονται θέματα σχετικά με τις αισθητικές και κοινωνικές διαστάσεις των πολυμέσων και γενικότερα των πολλαπλών μέσων. Μια σειρά από ασκήσεις προωθούν τις οπτικές δυνατότητες του σχεδιασμού διαδραστικών  πολυμεσικών εφαρμογών, είτε σε μορφή CD – ROM, είτε σε μορφή ιστοσελίδας, ώστε να αναδεικνύεται η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία και η λειτουργικότητα.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία 
 • Ομαδική εργασία 
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

Θεωρίες διάδρασης – Μεθοδολογίες σχεδιασμού (Σχεδιασμός της Δομής- Σχεδιασμός του περιβάλλοντος χρήστη) – Τεχνολογίες ανάπτυξης, αξιολόγησης και διάδοσης διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων πολυμέσων –  Προγραμματισμός και κοστολόγηση – Βασικές έννοιες οπτικής επικοινωνίας: επικοινωνία χρηστή-υπολογιστή, σχεδιασμός διεπιφάνειας χρήστη – Τα Πολυμέσα στο Web (Εργαλεία για το World Wide Web, προγράμματα πλοήγησης του Web (browser), όπως internet explorer ) – Σχεδίαση για το World Wide Web.

 

Εργαστήριο

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές συμμετέχουν στην αναζήτηση και αξιολόγηση σύγχρονων διαδραστικών εφαρμογών και στην απόκτηση έμπρακτης εμπειρίας στη χρήση εργαλείων συγγραφής πολυμέσων και λογισμικών, μέσω μιας σειράς από στοιχειώδεις πρακτικές εργασίες. Τέλος επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μιας δικής τους διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για CD ή το διαδίκτυο.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Tay Vaughan, Πολυμέσα: Αναλυτικός Οδηγός, Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας,2011
 • Tay Vaughan , Multimedia: Making It Work, Fifth Edition,  (2001)
 • A. Dix, J. Finlay, G.Abowd, R. Beale, Human –Computer Interaction, ΕκδόσειςPrentice Hall, Third Edition 2004
 • Brenda Laurel, The Art of Human- Computer Interface Design, Addison-Wesley Publishing Company, 1998
 • James G. Lengel, Web Wizard’s Guide to Multimedia, Addison-Wesley Pub Co, 2001