ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-3040

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει στην παραγωγή και επεξεργασία ψηφιακού φωτογραφικού περιεχομένου για διαφορετικές χρήσεις και εφαρμογές. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν: 

 • τη δομή και τα επίπεδα πληροφορίας της ψηφιογραφικής εικόνας
 • τις τεχνικές και μεθοδολογίες επεξεργασίας
 • τις απαιτήσεις και τους στόχους της βέλτιστης επεξεργασίας
 • τη δυνατότητα αποτίμησης τονικών και χρωματικών διορθώσεων
 • τη βέλτιστη παραμετροποίηση ενός συστήματος επεξεργασίας
 • τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων που καθορίζουν την αισθητική της φωτογραφικής εικόνας
 • την επικοινωνία των απαιτήσεων μιας βέλτιστης επεξεργασίας σε τρίτους
 • την ικανότητα σχεδιασμού αποτελεσματικών ροών εργασίας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

 • Το περιβάλλον εργασίας
 • Μεθοδολογίες και τεχνικές επεξεργασίας ψηφιογραφικών εικόνων
 • Ψηφιακά εργαλεία – εμπορικά λογισμικά εφαρμογών
 • Ροές εργασίας, καλές πρακτικές
 • Δομή και επίπεδα πληροφορίας εικόνας
 • Παραμετρική επεξεργασία
 • Μη καταστροφικές τεχνικές βελτιστοποίησης εικόνας
 • Διαχείριση χρώματος και χρωματικές Διορθώσεις

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Κολοκυθάς, Κ., 2015. Ψηφιακά μέσα στις οπτικοακουστικές τέχνες. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
 • Κολοκυθάς Κ., 2016. Διαχείριση Χρώματος – Μια Σύντομη Επισκόπηση. Αθήνα: Αυτοέκδοση
 • Katrin Eismann, Sean Duggan, Tim Grey, 2010. Real World digital photography, Peachpit Press.
 • Σημειώσεις μαθήματος
 • Διαδικτυακά βοηθήματα

Η βιβλιογραφία του μαθήματος διαμορφώνεται δυναμικά και είναι πάντοτε διαθέσιμη στην έναρξη του εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης του Ιδρύματος