ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-8020

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει στην ψηφιακή εκτύπωση φωτογραφικού περιεχομένουκαι τη δημιουργία τυπωμένων φωτογραφικών έργων.Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν:

 • τις τεχνικές ψηφιακής φωτογραφικής εκτύπωσης
 • τις βασικές αρχές που διέπουν τις εκτυπώσεις ψηφιακών αρχείων εικόνας
 • τη σχέση λογισμικού, εκτυπωτών, μελανών και υποστρωμάτων και του τρόπου διαχείρησης των συνδυασμών τους,
 • τη δυνατότητα εφαρμογής ψηφιακής διαχείρισης χρώματος για επαναλαμβανόμενα βέλτιστα εκτυπωτικά αποτελέσματα
 • τη δημιουργική και ερευνητική διάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα των φωτογραφικών εκτυπώσεων
 • την αποτελεσματική επικοινωνία των απαιτήσεων της φωτογραφικής εκτύπωσης σε τρίτους
 • την κρίση και αξιολόγησημιας φωτογραφικής πρότασης ως προς το αισθητικό και επικοινωνιακό της αποτέλεσμα.
 • τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την αισθητική της τυπωμένης φωτογραφικής εικόνας
 • την ικανότητα να φέρει σε πέρας την παραγωγήμιας τυπωμένης φωτογραφικής ενότητας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 • Προαγωγή της δημιουργικής και καλλιτεχνικής πρακτικής

 

Περίγραμμα

Η τυπωμένη φωτογραφία, Μέθοδοι αναπαραγωγής, Συσκευές, Μελάνια, Υποστρώματα, Διαχείριση Χρώματος, Αποτίμηση ποιότητας, Δημιουργικές παρεμβάσεις – δυνατότητες και όρια, Εκτύπωση φωτογραφικής σειράς, Ο ρόλος του δημιουργού – φωτογράφου.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • White G (E), 2007. Photography and the Art of Digital Printing. Berkeley: New Riders.
 • Schewe Jeff, 2014. The Digital Print. Peachpit Press
 • Wilhelm, Henry. 1993. The Permanence and Care of Color Photographs. Grinnell, Iowa: Preservation Publishing Company.
 • Wilhelm, H. 2000. The intimate relationship of inks and papers. www.wilhelm-research.com
 • Johnson, H. 2003. Mastering digital prints. Cincinnati, OH: Muska&Lipman Publishing.
 • Nash Editions, 2007. Photography and the Art of Digital Printing, Riders
 • Σημειώσεις μαθήματος

 

Επιγραμμικά βοηθήματα 

Η βιβλιογραφία του μαθήματος διαμορφώνεται δυναμικά και είναι πάντοτε διαθέσιμη στην έναρξη του εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης του Ιδρύματος.